İletişim
444 54 99 ACİL 187

Kalite Politikaları

Kalite Politikası; 
 
 • Kalite yönetimi sistemimizi ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek ve sürekli iyileştirmek.
 • Tüm faaliyetlerimizi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri ile bir bütün olarak yönetmek.
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerimizi geliştirerek mükemmellik kültürünü oluşturmak.
 • Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak için ileri teknolojiyi, yenilişimi ve öğrenmeyi ön planda tutarak projeler geliştirmek ve hayata geçirmek.
 • Mükemmellik kültürü ile tüm paydaşlarımızın ekonomik, çevresel ve sosyal standartlarının geliştirilmesine sürdürülebilir yarar sağlamak.
 • Kurumsal Riskleri belirlemek ve yönetmek.
 • Kuruluş içinde ve dışında kuruluşun değerlerinin yaşama geçirilmesinde öncülük eden, çalışanlarına esin veren ve yetkelendiren esnek bir liderlik kültürü oluşturmak.
 
Çevre Politikası;

 • Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 kalite sistemine uygun olarak sürekli iyileştirmek.
 • Çevre ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek.
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla atık miktarlarını ve enerji tüketimini azaltmak.
 • İç ve dış paydaşlarımız için sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla çevre bilincini geliştirmek.
 • İleri teknolojiyi, yenilişimi ve öğrenmeyi ön planda tutarak çevreye duyarlı projeler tasarlamak ve hayata geçirmek.
 • İç ve dış paydaşlarımızın kurumsal iletişim kaynakları ile çevre faaliyetlerimiz ve çevre politikamız hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası;

 • Tüm faaliyetlerimizi OHSAS 18001 kalite sistemine uygun olarak sürekli iyileştirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerinin gerekliliklerini ve müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek.
 • İç ve dış iletişim kaynakları ile tüm paydaşların bilinç düzeyini arttırmak.
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek  sağlık ve güvenlik risklerinin analizini sağlayarak; risklerin proaktif yaklaşım ile etkin yönetilmesini, minimize edilmesini, tehlikeleri kaynağında yok edilmesini sağlamak, afet ve acil durumlarda müdahaleye hazır olmak ve performansımızı sürekli geliştirmek.
 • Teknoloji ve bilişim altyapısıyla artırarak müşterilerine güvenilir gaz arzı sağlamak.
 • Tüm paydaşlarımızın iç ve dış iletişim kanalları ile iş sağlığı ve güvenliği politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak.
 
Müşteri Memnuniyeti Politikası;

 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi için yasal ve mevzuata dayalı tüm şartlara uyulmasını sağlamak.
 • Gelen her türlü müşteri bildirimlerinin tanımlanmış süreçler doğrultusunda etkili, verimli ve objektif bir şekilde alınması ve değerlendirilmesini sağlamak.
 • Şikâyetlerin mümkün olduğunca kısa sürede ve tüm çözüm yolları tükenene kadar çözüme kavuşturulması için gerekli tüm çabanın gösterilmesini sağlamak.
 • Tüm müşteri bildirimlerinin Kurumsal Hedefler, Süreç Hedefleri ve Bireysel Hedefler içerisinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Performans ölçüm sonuçlarının ve algılamaların iyileştirme planlarına aktarılarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 
 
Bilgi Güvenliği Politikası;

 • Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini(finansal veriler, kişi bilgileri...)değerli ve kritik görmek ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmek.
 • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak, kişisel ve özel verilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesine imkan tanıyan gerekli altyapıyı temin etmek ve etkili güvenlik tedbirlerini almak. Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek ve sistemi sürekli iyileştirmek.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak.
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin riskleri sistematik olarak yönetmek.
 • İlgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek.
 • Bilgi güvenliği politikası ve bilgi amaçlarını oluşturmak ve bunları kuruluşun stratejik yönü ile uyumlu hale getirmek.
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin şartlarını kuruluşun süreçleri ile bütünleştirmek.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili kaynakları erişebilir kılmak.
 • Kendi sorumluluk alanlarındaki liderliklerini sergileyebilmek için diğer ilgili yönetim rollerini desteklemek.
 

İnsan Kaynakları Politikası;

 • Yeniliklere ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen nitelikli doğru iş gücünü doğru iş için seçmek ve şirkete kazandırmak.
 • Çalışmaktan heyecan, gurur ve keyif duyulan, çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak.
 • Strateji ve süreçler doğrultusunda çalışanların hedef ve yetkinliklerinin değerlendirildiği adil, şeffaf, objektif bir performans sistemi kurarak çalışanları ödüllendirmek ve başarıya teşvik etmek.
 • Çalışanlarımızın verimlilik ve motivasyonunu artırmak amacıyla; ücret yönetim sistemi, ödül öneri sistemi, prim sistemi ve yan haklara yönelik politikaların oluşturulması sağlamak.
 • Eğitim, kariyer ve gelişim planları hazırlayarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak.
 • Şirket içi iletişim kanalları ile şeffaf ve güvene dayalı bir yönetişim anlayışı geliştirmek.
 • Çalışanlarımızın beklentileri doğrultusunda memnuniyet düzeylerini ölçmek, ölçüm sonuçlarını sürekli iyileştirecek aksiyon planlarını oluşturmak.
 • Çalışanlarımızla ilgili kararların; çalışanın cinsiyeti, yaşı, inancı, etnik kökeni, milliyeti, medeni durumu ve sağlık durumundan bağımsız olarak verilmesini ve şirketimizin sağladığı tüm imkânlardan tüm çalışanların eşit düzeyde faydalanmasını sağlamak.
 • Etik kuralları oluşturmak ve yayılımını sağlamak.
     
Kurumsal İletişim Politikası;

 • Paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmak.
 • Vizyon, misyon, temel değerler, politikalar ve stratejilerimizi çalışanlara ve tüm paydaşlara duyurmak. 
 • İç ve dış iletişim stratejileri belirlemek, uygulamak ve gerekli görülen güncellemeleri yapmak.
 • Çalışmalarımızı yıllık faaliyet raporu, kurum içi dergi ve duyurular ile şeffaf bir biçimde paylaşmak.
 • Vizyonumuzun içselleştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemek, kurum kültürü ve değerlerinin; çalışanların; iş yapma, karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde etkin olmasını sağlamak.
 • Müşterilerin ve diğer tüm paydaşların geri bildirimlerine hızlı ve etkili bir biçimde yanıt vermek.              
 

 Kalite Belgelerimiz